با توجه به راهبرد ستاد توسعه فناوری نانو در راستای تجاری سازی این فناوری، و نقش کلیدی بنیان‌گذاران فناوری در تحقق این راهبرد،
ماموریت ما در تیم طراحی و پیاده‌سازی دوره توانمندسازی استارتاپ‌های نانو (نانو استارتاپ)،
شناسایی و تقویت بنیانگذارانی برای راه اندازی کسب و کارهای مبتنی بر فناوری،
از طریق زمینه‌سازی بستر واقعی برای تجربه کارآفرینی فناورانه،
در قالب فرآیندی رقابتی،
مبتنی بر آموزشی اصولی
و همراه با جامعه نوآوری مشاورین و خبرگان حوزه نانو است.