مبانی استارتاپ و دنیای مبتنی بر نوآوری

تاریخچه ایجاد شرکت

مشاهده ویدئو

استارتاپ ها نسخه های کوچک از شرکت های بزرگ نیستند!

مشاهده ویدئو

استراتژی

مشاهده ویدئو

توسعه آبشاری

مشاهده ویدئو

توسعه مشتری در مقایسه با توسعه محصول

مشاهده ویدئو

چرا استارتاپ ها شکست میخورند ؟

مشاهده ویدئو

چه کنیم که استارتاپ ها شکست نخورند؟

مشاهده ویدئو

آموزش کارآفرینی

مشاهده ویدئو

بوم مدل کسب و کار

منظور از شرکت (Company)چیست ؟

مشاهده ویدئو

مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

ارزش پیشنهادی بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

بخش بندی مشتریان بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

کانال های دسترسی بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

ارتباط با مشتریان بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

جریان های درآمدی بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

شرکای کلیدی بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

منابع کلیدی بوم مدل کسب و کار کنواس

مشاهده ویدئو

ساختار هزینه ها بوم مدل کسب و کار

مشاهده ویدئو

فرضیه ها یا حدس ها

مشاهده ویدئو

فرآیند توسعه مشتری توسط (Founders)

مشاهده ویدئو

منطق توسعه مشتری

توسعه مشتری توسط بنیانگذاران

مشاهده ویدئو

سنجش فرضیه ها

مشاهده ویدئو

بازنگری (Pivot)

مشاهده ویدئو

یافتن مشتری (Customer Discovery)

مشاهده ویدئو

اعتبار سنجی مشتری (Customer Validation)

مشاهده ویدئو

تجزیه تحلیل فرصت های بازار

مشاهده ویدئو

کل بازار های در دسترس

مشاهده ویدئو

حجم بازار شرکت (JerseySquare)

مشاهده ویدئو

خلاصه بخش حجم بازار

مشاهده ویدئو

روش تخمین (SAM)

مشاهده ویدئو

معرفی شرکت (JerseySquare Introduction)

مشاهده ویدئو

درک مشتریان

ارزش پیشنهادی

مشاهده ویدئو

محصول و بازار به کدام سمت می روند ؟

مشاهده ویدئو

راه حل یافتن مسیر بازار و محصول

مشاهده ویدئو

ارزش پیشنهادی و MVP

مشاهده ویدئو

مصاحبه با مشتریان

مشاهده ویدئو

ارزش پیشنهادی محصول

مشاهده ویدئو

محصولات آمازون

مشاهده ویدئو

فرضیه ها در خصوص ( Pain Killers)

مشاهده ویدئو

مشکلات یا نیازها در خصوص ( Pain Killers)

مشاهده ویدئو

رتبه بندی در( Pain Killers)

مشاهده ویدئو

فرضیه ها در خصوص (Gain Creators)

مشاهده ویدئو

رتبه بندی در خصوص (Gain Creators)

مشاهده ویدئو

MVP برای محصولات سخت افزاری

مشاهده ویدئو

MVP برای محصولات نرم افزاری

مشاهده ویدئو

اشتباهات متداول در ارزش پیشنهادی

مشاهده ویدئو