کلیه تیم ها تا تاریخ ۲۱ مردادماه فرصت دارند تا موارد زیر را تکمیل و نهایی کرده و به ستاد برگزاری دوره نانواستارتاپ ارائه کنند:

۱) مستندات ارتقا یافته فنی و تجاری مرحله اول

۲) “توافقنامه اعضای تیم” (شامل اعلام ترکیب اعضای رسمی تیم، تعیین سرگروه و شرح نقش و میزان تعهد هر یک از اعضا در دوره) که به تصویب اعضای تیم رسیده باشد.

۳) رزومه افراد اضافه شده به تیم‌ها

تذکر ۱: تکمیل ترکیب اعضای هر تیم  باید متناسب نیازمندی های فنی و تجاری آن تیم، و از بین دانشجویان صورت گیرد و هر تیم در تصمیم برای تقویت هر کدام از جنبه های فوق مختار است. هر تیم حداکثر می‌تواند ۵ نفره بوده  و یک مشاور همراه نیز داشته باشد. با توجه به بررسی انجام شده مستندات فنی، توسط مشاوران فنی و کمیته برگزاری دوره و عدم تطابق برخی راهکارهای ارائه شده، پیشنهاد می‌شود که تیم ها نسبت به تکمیل قابلیت های فنی اعضای خود مرتبط با راهکار ارئه شده اقدام کنند. در نظر داشته باشید، هر تیم در طی مرحله دوم نیز فرصت خواهد داشت که طرح خود را از منظر تجاری و فنی بهبود بخشد، اما توصیه می‌شود، در صورت نیاز به ایجاد هرگونه تغییر اساسی تا پایان ۲۱ مرداد ماه، نسبت به اعمال تغییرات اساسی اقدام کنید.

تذکر ۲: قالب اسناد تجاری و فنی فاز تثبیت، مطابق با قالب  مستندات دوره اول بوده و با توجه به محدودیت زمان مرحله اول، تیم‌ها فرصت خواهند داشت دارند تا گام‌‌های مرحله اول دوره را در صورت نیاز بازنگری کرده، ارتقا داده و تثبیت کنند.

لطفا جهت ارسال فایل‌های مکتوب خود در فاز تثبیت، از فرمت “نام تیم-نوع فایل”  و “زبان انگلیسی” جهت نام‌گذاری فایل‌ها استفاده کنید.

برای نام‌گذاری “نوع فایل” از این مخفف‌ها استفاده شود:

توافق‌نامه اعضای تیم

سند فنی

سند تجاری

رزومه اعضای تیم

ad-rev

td-rev

cd-rev

cv-rev

برای مثال اگر نام تیم آذرخش و نوع فایل مکتوب تجاری است، فایل این‌گونه نام‌گذاری شود:

Azarakhsh-cd-rev

ضمنا مستندات فنی و تجاری و رزومه افراد اضافه شده در یک فایل فشرده (zip) هم نام به همراه نام تیم، قرار گرفته و نهایتا تا ساعت ۲۴ روز ۲۱ مرداد ماه جهت ارسال از طریق ایمیل سایت doc@nanostartup.ir اقدام نمایید. مهلت و فرآیند ارسال سند موافقت‌نامه اعضای گروه، مطابق با توضیحات مندرج در قالب این سند صورت پذیرد. هر گونه تغییرات در قوانین از طریق اطلاعیه‌های رسمی در سایت اعلام خواهند شد و گروه‌ها ملزم به رعایت آن‌ها هستند.