ارائه موثر

What Makes a Great Pitch Deck for Startups

مشاهده ویدئو

How To Pitch To Investors With 13 Slides

مشاهده ویدئو

قیمت گذاری محصولات

Pricing Rules for Entrepreneurs

مشاهده ویدئو

نکاتی درباره عوامل موفقیت و شکست استارتاپ ها

The single biggest reason why startups succeed

مشاهده ویدئو

Five Biggest Mistakes That Entrepreneurs Make

مشاهده ویدئو

چگونه کسب‌وکار خود را توسعه دهیم؟

Startups vs. Scaling Companies

مشاهده ویدئو

Starting to Scale

مشاهده ویدئو

Choosing a Growth Strategy

مشاهده ویدئو

Scaling and Sales

مشاهده ویدئو

Scaling Product Development

مشاهده ویدئو

Building the Right Team for Growth

مشاهده ویدئو

Your Team's Culture

مشاهده ویدئو

Understanding Your Economic Model

مشاهده ویدئو

Monitoring Your Metrics

مشاهده ویدئو

Funding Your Growth

مشاهده ویدئو

The Cost & Time of Scaling

مشاهده ویدئو